Stichwörterverzeichnis (Zahlen bezeichnen Lektionen)
Erklärungen:
A: Anhang, E: Einleitung, Er: Erklärung (Lektüre), ÜG: Übungen (Grammatik), ÜL: Übungen (Lektüre)
Eine Zahl ohne Kennbuchstabe bezieht sich auf den Grammatikteil

A

Abraham 6E
Adjektive 2
Adam 2
Adonai 2E
Adverb 2ÜG
Afformative 3
Ajin-Ajin 3
Ajin-Jod 9
Akkusativ-Objekt 1Er,2E
Alef 1Er,6E
Alphabet (’Alef-Beta) 1,
Altersangabe 3A,7ÜL,13A
Amalek 11L
arbeiten 3ÜL
Arche 4,6Er
Artikel 2,2E,12A,14,15LG
Atnach 7E
Aussagesatz 3
Aussprache 1
B

Babel 3
Bedingungen 8E,Er,12, 15ÜG,A
Begadkefat 1
Behemot 1Er, 5Er
Benjamin 8A
Besitzverhältnis 4
Betonung 9
Biblia Hebraica 1A
Bundesbuch 11ÜG

C
Chávez, 1A
Constructus 4, 14A

D

Dagesch forte 1,2E,7E,13A
Dagesch lene 1,7E,13A
Darius 4ÜG
Dativus commodi 7
Datumsangaben 4A
Dual 1Er,4,13A,14Er
Deklination 2E
determiniert 2E,4
Deutepartikel 5
Deuterojesaja 9A

E

Ersatzdehnung 2E,6
Erzähltempus 2Er,3
Esau 5E
Eva 7ÜG

F

Familie 14A
Finalsatz 5,10,10Er

Fleisch 7E
Folgesatz 10,10Er

Font 1E
Frage, disjunktive 12
Fragewort 12A,10Er,A
Fragesatz 10
Frevler 5ÜG

G

Gebote 12L
Gematria 6A
Genitiv-Verbindung
3E,4,14A

Gesenius 3
gestern 11E
Goi 6E
Goliat 11E,11ÜL
Gutturale 1,5

 H

Halbvokal 1ÜL
Hapaxlegomenon 1E,2A
HASCHEM 5
Hatef-Vokale 1
He locale 7ÜG, 8A,15
Hifil 7,8ÜG,9E
Hilfszeitwort 3ÜG
Hischtafel 8ÜL
Hitpael 6
Hitpalel 8ÜL,12,

Holz 4
Hörbeispiele 3E
Höre Israel! 3,7
I

Imperativ 3,9A,E,
Infinitiv 3,6ÜL,8

Isaak 5,15L
Israel 1,3,5E
Imperfekt
-Qal 3,4,5,
Imperfectum consec. 5ÜG
Infinitiv
-Qal 3,4
Infinitivus constructus 3,6ÜL,7ÜL,8, 8ÜG,14A,
Infinitivus constructus Hifil 8ÜG
Infinitivus absolutus 4,6ÜL, 12
intrans. Verben 9
Irrealis 8E,Er
Isaak 15L
Israel 5E

J

Jahr 3,4,11,12A
Jahweh 2E
Jahwist 11L
Jakob 5E,7A
Jeremia 10ÜG
Jerusalem 2E,7A
Jiddisch 15E
Josef 8L,15A
Juda 7A
Jussiv 2Er,3,5,8

K

Kabbala 3A, 6A
Kain 15
Kalender 4E,5A
Kamel 16Er
Kapitel 15ÜG
Kausalsatz 11
Ketib 2E,3E

Kibbutz 15
Kohelet 4
Kohortativ 3,9E
Komparativ 9ÜL,10
Konjugation 3
Konjunktiv 10,11L
Konjunktion 2ÜG
Konsekutivsatz 10 Er
Kurzformen 5

L

Liebe 12E
Lied der Lieder 4
Lippenlaute 22ÜG
Lokativ 7ÜG

M

Mappiq 1E

Maqqef 2E,4
Mari-Texte 16L
Masoreten 1
Metathese 6E,8ÜL,12ÜL
Matres lectionis1
Matzen 5A
Messias 6A

Meteg 2Er,3
Metrum
Meyer 4A

Mikve 4Er
mit 8Er
Mizva 4ÜG, 6A,12E
Modus
Monat 10Er
Monate 4E,4,5A,15A
Mose 11E,14

N

Narrativ 2Er
Neutrum, plural 15A
Nifal 6
Noach 6ÜL
Nomina 2
Nun-Ausfall 2,3E,5ÜG
Nun energicum 10ÜG
Nun paragogicum 4ÜG,9Er, 11Er
Nuzi-Texte 16L


O

Objekt 2E
Objektsatz 10,11
Ordinalzahl 4E,15A

P

Paal 5
Partikel 2E,14
Part. Präs. 5E
Partizip Qal 1Er,2,2A,5,8
Partizip allgem. 8,

Passiv 8
Patach furtivum 1Er
Pausa 4,7E
Perfekt (Jussiv) 3,8,8ÜL,9
Perfectum consec. 3,5ÜG,8ÜL,9
Perf./Impf. 5ÜG,8ER
Pessach 5A
Pharao 9L,10L
plene 1
Plural 2
Plurale tantum 1Er
Potentialis
Prädikativum
Präformativ 5,
Präsens 2A
Präteritum 2Er,3,3E
Präpositionen 14
-l 2,14 -Nmi 2 Prohibitiv
Pronomen
-demonstrativ 3E,3,
-interrogativ 2ÜG
-pers. 3
-
possessiv 4,11
-relativ 3E
Pronominal
-adjektiv
-suffixe 3,4,5E,6ÜL,8>,14
Psalmen
-95: 9E; -90:16E;

 

 

 

Q

Qames-Hatuf 1,3ÜG,4,7, 14Er
Qere 2E

R

RG/P 1Übers.
Rafe 1
Rahel 7A
Rebekka 5,15L
Rede, direkte 7ÜG
-indirekte 14
Ruben 5
S

Sabbat 3A
Satz 3
-attributiv
-exzeption 11
-final 5,7Er,10Er,11Er
-Gefüge
-kausal 11
-konsekutiv 10Er
-nominal 1Er
-objekt 11
-relativ
-temporal 11,11Er
-zus.gesetzt
-verbal 1Er
Satzbau 3
Schadday 9A
Schalom 1
Sche’ol 15
Schilo 6A
Schökel 5
Schwa 1, 1ÜG,12Er
Schwa compositum 5
Schwurformel 12E,15A
Segolate 4

Sidur 14A
Silben 1,9E
Silluq 1Er
Singular 2
Sof Passuq 1Er
Stamm
Status constr. = Gen.Verbind. 4,14A
Steigerung 10
Substantive 2,3
Suffix 7,8
Superlativ 4,9ÜL,10

T

Tanach 1A
Tausend 4A
Tempora 6
Temporalsatz 11,11Er
Tetragramm 2E
theophorisch 2E,3A
Torah 1A
Transliteration 1

U

Uhrzeit 12A

V

Verben
-Ajin-Ajin 3,7Er
-Ajin-Waw 4,6
-des Glaubens 11
-starke 8
-schwache 2Er,9
-
Lamed-Alef 6E,9Er
-Lamed-Guttural 5E,
-Lamed-He 5Er,10E,11Er
-Pe-Alef 7
-Pe-Guttural 11Er
-Pe-Nun 5,8A
-Pe-Jod/Waw 7Er,A,10Er, 15,
- relative 15Er
-statische 8ÜG,9,15
Verbalsubstantiv 4

Verbum tertiae gutturalis 7
Verdopplung, implizit 6
Vergleiche 10
Verneinung 3,15
Vine 5
virtuelle Verdopplung 6
Vokale 1
Vers 15ÜG
Verstärkung 8Er
Vokaländerung 11
Vordersatz 11Er
W

Waw 2ÜG, 2Er,9,14
Waw-consecutivum
2Er,3E,5ÜG,7ÜL,9,9Er
Werlitz 4E, 6A, 16E
Weltschöpfung 4A, 16E
Wochentage 4E,17A
wohin? 15
Wurzel 1A,2E,3E
Wunschsätze 8,11L

X

Xaver

Y

Z

Zahlwörter 2
Zahlen 3A,4A,12A,17A
Zeit 12A
Zeitangaben 4A,17A

Zeitstufe 8
Zeitverhältnis
Zustandsverben 8ÜG, 9

 

zurück

zurück zur Inhaltsseite